Sarangadeva and His Sangita-ratnakara: (ed.) Prem Lata Sharma (Hardbound)