Sahas-rasa : Nayak Bakshu ke Dhrupadon Ka Sangraha : edited by Prem Lata Sharma

Sahas-rasa : Nayak Bakshu ke Dhrupadon Ka Sangraha : edited by Prem Lata Sharma