Natyakalpadrum : Keral ki Kutiyattam Natayakala ki Ruprekha : Mani Madhava Chakyar P. K. Govindan Nambiar ed. Prem Lata Sharma

Natyakalpadrum : Keral ki Kutiyattam Natayakala ki Ruprekha : Mani Madhava Chakyar P. K. Govindan Nambiar ed. Prem Lata Sharma